Distances līgums


 

Distances līgums (turpmāk tekstā Līgums), kura saturu nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Ministru kabineta 2014. gada 28.maija noteikumi Nr.255 „Noteikumi par distances līgumu”, tiek noslēgts latviešu valodā starp:

(1) biedrību Literārās izglītības un jaunrades atbalsta centrs, reģ. nr. 40008165148; juridiskā adrese: Rīga, Kaņiera iela 12-94, LV-1063; biroja adrese: Rīga, Merķeļa iela 13, 423. kab., LV-1050 (turpmāk tekstā LIJAC) un

(2) fizisku personu (turpmāk tekstā Dalībnieks), kas piesaka savu dalību programmas Literārā Akadēmija literārajām meistardarbnīcām tīmekļa vietnē rakstu.lv (turpmāk tekstā Meistardarbnīcām).

Dalībnieks, piesakoties Meistardarbnīcām, apstiprina, ka ir iepazinies ar Līgumu un piekrīt tā noteikumiem:

 

  1. MEISTARDARBNĪCU APRAKSTS

1.1. Meistardarbnīcu nodarbību saturu izstrādājis un Meistardarbnīcas piedāvā LIJAC.

1.2. Ar Meistardarbnīcu detalizētu aprakstu, saturu un cenrādi Dalībnieks var iepazīties tīmekļa vietnes rakstu.lv sadaļas Meistardarbnīcas apakšsadaļās Dzejas meistardarbnīca, Prozas meistardarbnīca un Cenrādis.

 

  1. PIETEIKŠANĀS MEISTARDARBNĪCĀM

2.1. Pieteikšanās meistardarbnīcām tiek izsludināta reizi gadā, publicējot attiecīgu paziņojumu LIJAC vietnes rakstu.lv sadaļā Aktualitātes.

2.1. Lai pieteiktos meistardarbnīcām, Dalībnieks aizpilda pieteikuma veidlapu, kas atrodama vietnes rakstu.lv sadaļas Meistardarbnīcas apakšsadaļā Pieteikties meistardarbnīcām.

2.2. Lai aizpildītu pieteikuma veidlapu, Dalībniekam jāsniedz informācija (vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese), kas nepieciešama meistardarbnīcu organizēšanai, pieaugušo neformālās izglītības kursa dokumentu sagatavošanai un LIJAC grāmatvedībai.

2.3. Pieteikuma veidlapā Dalībnieks atzīmē sev vēlamo Meistardarbnīcas veidu (dzejas un/vai prozas) un maksājuma veidu (gada, mēneša vai par katru nodarbību atsevišķi).

2.4. LIJAC apstiprina saņemto pieteikuma veidlapu, nosūtot uz Dalībnieka norādīto e-pasta adresi attiecīgu paziņojumu, kā arī rēķinu par pakalpojuma sniegšanu.

2.5 Apstiprinājuma vēstulē tiek sniegta informācija par dalības rezervāciju un nodarbību grafiks vai cita informācija, ja dalību nav iespējams rezervēt.

2.6. Apstiprinājums uzskatāms tikai par dalības rezervāciju. Dalība tiek nodrošināta tikai pēc tam, kad Dalībnieks veicis samaksu par pakalpojuma saņemšanu.

 

  1. SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. Dalībnieks izvēlas sev atbilstošāko samaksas grafiku saskaņā ar tīmekļa vietnē rakstu.lv publicēto informāciju.

3.2. Par Meistardarbnīcām Dalībnieks norēķinās saskaņā ar izvēlēto samaksas grafiku – ar pārskaitījumu uz LIJAC bankas kontu pēc izrakstītā rēķina nosūtīšanas uz Dalībnieka e-pasta adresi.

 

  1. ATTEIKUMA TIESĪBAS

4.1. Dalībnieks var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Līguma līdz meistardarbnīcu nodarbību sākumam.

4.2. Ja Dalībnieks izmanto Līguma 4.1. punktā noteiktās atteikuma tiesības, LJJAC atmaksā tam visas viņa veiktās iemaksas dalības Meistardarbnīcās nodrošināšanai.

4.3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Dalībniekam ir jāsagatavo iesniegums par atteikumu un jānosūta tas uz e-pastu darbnicas@rakstu.lv. Iesniegumā jāiekļauj tāda informācija kā iesnieguma saņēmējs (Pārdevēja rekvizīti, kas pieejami Līguma ievadā), paziņojums par vēlēšanos atteikties no Meistardarbnīcām un atteikuma pamatojums, iesnieguma datums, vārds, uzvārds, bankas konta nr., paraksts un tā atšifrējums. Iesniegums par atteikumu uzskatāms kā saņemts brīdī, kad tas ienācis saņēmēja e-pastā.

4.4. Dalībnieks piekrīt, ka dalības meistardarbnīcās uzsākšanas brīdī tiek uzsākta digitāla satura piegāde. Dalībnieks apzinās, ka sākot saņemt digitāla satura piegādi, viņš zaudē atteikuma tiesības saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.13.apakšpunktu.

 

  1. DALĪBNIEKA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. Dalībnieka pienākums ir iepazīties ar Līgumu un citiem noteikumiem, kas attiecas uz Meistardarbnīcu norises kārtību, un uzņemties atbildību par noteikumu ievērošanu.

5.2. Dalībnieks ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un jebkurām tiesiskajām sekām, kas kādai no līgumslēdzējpusēm var rasties nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā.

5.3. Dalībnieka pienākums ir veikt samaksu par dalību Meistardarbnīcās saskaņā ar Līguma noteikumiem.

5.4. Uzsākot dalību Meistardarbnīcās, Dalībniekam ir tiesības piekļūt Meistardarbnīcu programmas digitālajam saturam, izmantojot tam e-pastā nosūtītos pieejas datus, jebkurā laikā no jebkuras vietas vienu kalendāro gadu no Meistardarbnīcu sākuma datuma, kā arī piedalīties Meistardarbnīcu vebināros un sociālo tīklu slēgtajās grupās, pildīt uzdevumus, iesaistīties diskusijās, lūgt padomus un saņemt savu darbu izvērtējumu.

5.5. Dalībniekam ir tiesības izmantot saņemtos materiālus tikai personīgai lietošanai. Pieejas datu nodošana citām personām, kā arī Meistardarbnīcu satura reproducēšana vai pārpublicēšana pilnā vai daļējā apjomā ir aizliegta.

5.6. Dalībniekam ir tiesības saņemt apliecinājumu par Meistardarbnīcu piedāvātās pieaugušo neformālās izglītības programmas apguvi, ja viņš  ir izpildījis kursa prasības un gada beigās iesniedzis Meistardarbnīcas vadītājam iepriekš nepublicētu, atbilstoši izstrādātu literāru noslēguma darbu.

5.5. Dalībniekam ir tiesības izmantot visus savus Meistardarbnīcu laikā tapušos literāros darbus pēc paša ieskatiem, un LIJAC nepretendē uz to mantiskajām tiesībām.

 

  1. LIJAC TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6.1. LIJAC apņemas nodrošināt šī Līguma 1.2. punktā minēto Meistardarbnīcu norisi visa gada garumā un Dalībnieka iespēju darboties viņa izraudzītajā programmā.

6.2. LIJAC var atcelt Meistardarbnīcu nodarbības un atmaksāt maksu gadījumā, ja neizdodas savākt to darba uzsākšanai nepieciešamo Dalībnieku skaitu.

6.3. LIJAC apņemas izmantot Dalībnieka norādīto personisko informāciju tikai Meistardarbnīcu norises nodrošināšanai, kā arī grāmatvedībā. Dalībnieka sniegtā informācija netiek izmantota cita veida datu apstrādē, kā arī netiek nodota trešajām personām komerciālos nolūkos. Dalībnieku dati, kuru uzglabāšana neizriet no spēkā esošajiem Valsts normatīvajiem aktiem, tiek dzēsti pēc Meistardarbnīcu gada beigām vai agrāk, ja Dalībnieks izteicis tādu lūgumu.

6.4. LIJAC patur tiesības vienpusīgi mainīt Līguma saturu, cenrādi un Meistardarbnīcu saturu jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem. Izmaiņas stājas spēkā ar publicēšanas brīdi vietnē rakstu.lv. Attiecībā uz Meistrdarbnīcu Dalībniekiem spēkā ir pieteikuma brīdī esošā informācija un cena.

 

  1. ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

7.1. Puses ir atbildīgas par tiešajiem zaudējumiem, kas radušies viņu vainas dēļ.

7.2. Puses nav atbildīgas par materiālu nesaņemšanu laikā, nozušanu, pārraides kļūdām vai izkropļojumiem, kas radušies sakaru iekārtu trūkuma vai bojājuma dēļ (t.sk. datorvīrusi), laika zonu starpību, pārtraukumiem elektroenerģijas piegādē vai jebkādu citu apstākļu rezultātā, kas ir ārpus Pušu gribas un kontroles.

7.3. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav bijusi iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas, un ja Puse par kādu apstākļu iestāšanos ir informējusi otru Pusi 3 (trīs) darba dienu laikā no šādu apstākļu rašanās brīža. Šajā gadījumā Līgumā noteiktais izpildes un samaksas termiņš tiek pagarināts līdz minēto apstākļu darbības beigām uz laiku līdz vienam mēnesim, ja vien Puses nevienojas citādi.

7.4. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies ārkārtēja, nepārvarama rakstura notikuma dēļ, no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt, kuru Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt, kas nav radies Puses vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ, kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu. Pie šādiem notikumiem pieder – dabas stihijas, ugunsgrēki, pilsoniskie nemieri, sacelšanās, streiki, karadarbība, u. tml., kā arī valsts pārvaldes, pašvaldību institūciju pieņemtie ārējie normatīvie akti, tiesu spriedumi, lēmumi, kuri ierobežo vai izslēdz Līguma izpildes iespējas. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līgums tiek izbeigts, Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.

7.5. Strīdus, kas rodas starp Pusēm, tās risina savstarpējo pārrunu ceļā, bet, ja strīdus nav iespējams izšķirt savstarpēju pārrunu ceļā, Puses griežas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

  1. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

8.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Dalībnieks ir aizpildījis un nosūtījis pieteikuma veidlapu saskaņā ar Līguma 2. sadaļas noteikumiem.

8.2. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kamēr Puses pilnībā izpildījušas savas saistības viena pret otru.

PIETEIKTIES

Mūs Atbalsta